Algemene voorwaarden

Arnhem, 01-02-2022

 

Artikel 1 Definities

 1. Brecht Tekst & Media, gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 76770710, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Brecht Tekst & Media om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht, tenzij anders overeengekomen is. Indien opdrachtgever namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor deze partij. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om die derde partij daarover te informeren.

 

Artikel 3 Offertes

 1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. De in de offerte vervatte voorstellen zijn eigendom van de Opdrachtnemer en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 3. Opdrachtnemer kan niet aan offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Opdracht

 1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden en de condities waarop opdrachtnemer gebruikelijk levert, tenzij iets anders is overeengekomen.

 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is de opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

 

Artikel 5 Levering

 1. De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen overeengekomen.

 2. Diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer niet binnen 14 dagen na levering een tegenbericht is ontvangen.

 3. Teksten worden aangeleverd via e-mail als Google Docs document, Word- of PDF-document. In overleg zijn andere bestandsformaten en leveringswijzen ook mogelijk, indien duidelijk aangegeven door opdrachtgever.

 4. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een eenmalige herziening (correctieronde) naar aanleiding van overleg met, of de feedback van, de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de concepttekst zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Deze zullen dan ook apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief.

 5. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 6 Auteursrechten

 1.  De opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

 2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 8 Tarieven en betalingen

 1. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 2. Wanneer een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, behoudt opdrachtnemer het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.